Uvedené informace jsou informativního charakteru a budou průběžně aktualizovány.

Obecné informace o výzvě Podnikové vzdělávání I. – Výzva 47

 • Operační program: OPZ+
 • Prioritní osa: Budoucnost práce
 • Typ výzvy: kolová
 • Alokace: 1 mld. Kč
 • Velikost projektu: 1 000 000,- až 6 000 000,- Kč
 • Specifický cíl: prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

Způsob financování

 • Typ veřejné podpory: De minimis / max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • Forma financování: Ex Post
 • Způsob proplácení: Půlročně všechny ukončené aktivity za sledované období
 • Dotace na vzdělávání: 321,95 Kč / osobo-hodina
 • Dotace na mzdu: 272,13 Kč / osobo-hodina
 • Výše proplacené dotace: 76,735 %

Období realizace

 • Typ projektu: ZP (Zjednodušená forma vykazování)
 • Příjem žádostí: Příjem žádostí je ukončen
 • Období realizace: 1.3.2024 až 31.5.2026

Podporované aktivity

Výzva č. 47 je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v softs skills, odborných dovedností a jazyků.

Oprávněný žadatel / podporovaná cílová skupina

Výzva č. 47 podporuje zaměstnance – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

 • Malé, střední, velké podniky
 • Minimální účast je v součtu 40 hodin vzdělávání na osobu
 • Účastník může absolvovat maximálně 160 hodin vzdělávání

Typ příjemce

Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).

Forma vykazovaní: prostřednictvím zpráv o realizaci

 • Prezenční listiny
 • Potvrzení o absolvování
 • Souhrnná evidence

Publicita

 • Dle aktuálních pravidel informování, komunikace a vizuální identity OPZ.
 • Dle aktuálního generátoru nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů.

Doporučení

 • Pro podaní žádosti o projekt v rámci výzvy č. 47 a další administraci v průběhu realizace je potřebný platný, ověřený elektronický podpis.

Mám zájem o projekt